2.BKM FIGHT NIGHT

BKM EVENT Rostam Ibrahim VS Yesilat Berkta

Personal Training mit Timor Khalil

Boxtraining im BKM Fight Gym Essen


 

EM Kampf: Tiran Metz (BKM FIGHT GYM) VS Yousuf Kangül


 

 


 

 

WM Kampf: Goda Dailidaite VS Aarleta krausova


Fitness Boxen in Essen

Boxtraining im BKM FIGHT GYM in Essen